HOME                 HISTORY                   AWARD                  MEMBERS                   QRV                 QSL                  PICTURES

 

IPA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

De vereniging werd opgericht op 01 januari 1950 in Engeland.

Het motto van de vereniging in het Esperanto luidt

"SERVO PER AMIKECO"

Dit betekent "DIENEN DOOR VRIENDSCHAP"

De grondlegger van de vereniging is Arthur Troop, een inmiddels overleden Engelse politiesergant van Lincolnshire.

De Belgische sectie werd opgericht in 1953

De IPA heeft momenteel wereldwijd meer dan 295.000 leden in 61 landen.

 

 

I.P.A.R.C. - Radio Club

 

 

Wat zijn radioamateurs? Wat doen ze? Wat is de IPARC?Zoals men uit de benaming kan afleiden houden radioamateurs zich uit persoonlijke belangstelling bezig met het medium 'radio'.
Met radio wordt hier eigenlijk de techniek van de radiocommunicatie bedoeld, want radioamateurs hebben niet enkel belangstelling voor het aspect communicatie maar ook voor de techniek die dit mogelijk maakt. Hierin onderscheidt het radioamateurisme zich van CB (Citizen Band, 27MHz) dat een zuiver communicatiehobby is.

De technische belangstelling moet in de brede zin van het woord opgevat worden. Het gaat over de studie van de radiopropagatie, het zelf ontwerpen en bouwen van zenders en ontvangers tot het ontwikkelen van heuse satellieten. De overgrote meerderheid van de radioamateurs beperken zich tot het maken van zogenaamde verbindingen. Het is perfect mogelijk om van thuis uit een draadloze verbinding op te bouwen met zowet elk deel van de wereld (afhankelijk ven bepaalde factoren).

Door de ITU (International Telecommunication Union, de afdeling van de UNO die instaat voor het beheer van het radiospectrum) is het radioamateurisme erkend als officiële dienst en wordt als volgt omschreven : "Amateur-dienst: een radiocommunicatiedienst met als doel de persoonlijke studie, de berichtenuitwisseling en de technische onderzoekingen uitgevoerd door behoorlijk gemachtigde personen die zich ten persoonlijke titel en zonder winstbejag voor de radiotechniek interesseren." Ook op nationaal vlak, waar het BIPT (Belgisch instituut voor Post en Telecommunicatie) bevoegd is voor het beheer van het radiospectrum, is het radioamateurisme erkend aks een volwaardige dienst.

In België staat het BIPT ook in voor het uitreiken van de zendvergunningen voor radioamateurs. Omdat de radioamateurs een zeer grote vrijheid hebben (bvb. : er mogen hun toestellen zelf bouwen) moet men slagen in een examen uitgeschreven door het BIPT om een zendvergunning te krijgen. De examenstof omvat elektriciteit, elektronica, radiotechniek, en kennis van de nationale reglementering van radiocommunicatie. Deze omschrijving klinkt nogal indrukwekkend, maar er worden cursussen ingericht als voorbereiding op die examen. Bovendien kan men kan het examen op 3 niveaus afleggen waarbij het laagste niveau zich speciaal richt tot personen met een beperkte technische kennis. Is men geslaagd in dit laagste examen dan krijgt men een zendvergunning met beperkt faciliteiten, maar daarmee kan men 'al doende' de nodige kennis verwerven om te slagen in een hoger examen. Buiten het recht om zelf toestellen te ontwerpen en te bouwen krijgt men de zendvergunning uitgebreide toegang tot het frequentiespectrum. In totaal staan er 20 frequentiebereiken tussen 136kHz en 81GHz ter beschikking van de radioamateurs, de zogenaamde amateur-banden.

Op deze amateur-banden worden alle mogelijke technieken gebruikt om radioverbindingen tot stand te brengen. Buiten de gewone fonie (spraak) zijn er tot op heden nog veel liefhebbers van telegrafie (morse). Verder worden er ook TV (slow- en fastscan, ATV) en FAX- verbindingen tot stand gebracht en wint de digitale communicatie elke dag veld.

Binnen de IPA werd een radioclub opgericht bestaande uit radioamateurs, lid van de IPA. Meer bepaald de I.P.A.R.C.
Deze letters staan voor "International Police Association Radio Club". In elk land met een IPA structuur bestaat er een IPARC. De Belgische sectie verenigt de IPA leden die en gemeenschappelijke hobby uitoefenen, nl het radio (zend) amateurisme, maar eveneens alle andere IPA leden die zich interesseren voor de wereld van de telecommunicatie en de ethergolven. Dus ook de zogenaamde SWL's (short wave listeners of kortegolfluisteraars) kunnen deel uitmaken van de sectie. Er dient hiervoor geen afzonderlijk lidgeld betaald te worden aan de IPA radioclub.

 

 

 

Het clubstation ON4IPA

Alle radioamateurs ter wereld zijn individueel te identificeren aan hun roepletters (callsign). De combinatie van de eerste twee of drie letters en cijfers (de prefix) duid het land aan. Zo staat ON voor België, F voor Frankrijk, PA voor Nederland, XE voor Mexico, …..

F5IPA, PA0IPA, OZ5IPA, EI2IPA, OK5IPA, G4IPA zijn de callsigns van respectievelijk de Franse, Nederlandse, Deense, Ierse, Slowaakse en Engelse clubstations van de International Police Association Radio Clubs. Er zijn er natuurlijk nog veel meer.

De Belgische sectie is er pas in 1984 in geslaagd de zo gegeerde letters IPA te krijgen.
Aan de wieg stonden de betreurde vrienden en collega's Ghis DE SMEDT (de vader van ON4IPA), Hugo MAENHOUT en Jan DE SMET.
IPA België heeft de hobbygroep uitdrukkelijk in haar statuten opgenomen..

ON4IPA is reeds verschillende malen actief geweest vanuit het buitenland, met name Sri Lanka, Corsica, Italië, Luxemburg, Croatie…..

Alle gelicenceerde radioamateurs die lid zijn van onze sectie kunnen da call activeren. Vroeger werd er uitgezonden vanuit het IPA hoofdkwartier te Antwerpen. Nu word er uitgezonden van bij de leden thuis, dit na overleg met de verantwoordelijke voor ON4IPA.

Elke radioamateur heeft zijn QSL kaarten, met zijn eigen roepletters en naar en persoonlijk ontwerp. Ook ON4IPA heeft dergelijke kaarten. Die zijn ter beschikking voor de leden dewelke verbindingen maken met de roepnaam ON4IPA.

 

 

De leden vermelden op hun persoonlijke kaarten eveneens dat ze lid zijn van IPARC, dit om de verbinding te laten tellen voor de aanvragen van het "Hercule Poirot Award". Dit is een award of diploma uitgegeven door IPARC en onder bepaalde voorwaarden (een aantal contacten met IPARC leden en met ON4IPA) te bekomen door alle radioamateurs en luisteraars.

 

Er bestaat geen lidgeld bij de IPARC. Voor het gebruik van de call ON4IPA dient er jaarlijks een taks betaald te worden aan het BIPT (Betaald door IPA nationaal). De IPARC heeft geen bron van inkomsten, er is enkel en jaarlijkse dotatie van IPA België en wat inkomsten van de award.

Alle informatie betreffende de IPARC is te bekomen bij volgende persoon :

Algemeen verantwoordelijke:

Eddy WEST - ON6ZV
Tel 09/357.69.34
Gsm 0475/83.24.53
e-mail ON6ZV@ telenet.be of ON4IPA@ telenet.be
Kweepeerstraat 16
B-9940 Evergem